Prejsť na obsah

Zrýchlená registrácia vynálezu

Úrad priemyselného vlastníctva SR zavádza zrýchlené (fast trackové) konanie, vďaka ktorému sa čas od podania prihlášky úžitkového vzoru až po jeho zápis do registra významne skráti.

Zdroj: pixabay.com

Od 1. apríla 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR zavádza zrýchlené (fast trackové) konanie, vďaka ktorému sa čas od podania prihlášky úžitkového vzoru až po jeho zápis do registra významne skráti. Túto zmenu úrad pilotne zaviedol v roku 2021 pri prihláškach patentov, kde sa udelenie patentu garantuje v lehote do 24 mesiacov. Na Slovensku sa podá približne 400 prihlášok úžitkových vzorov na vynálezy, častokrát ide práve o malé a stredné podniky, domácich vynálezcov a objavy, ktoré pomáhajú zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov, ale aj celého Slovenska.

Prihláška úžitkového vzoru spĺňajúca všetky podmienky zaradenia do fast trackového konania bude zverejnená do troch mesiacov od podania prihlášky, a ak proti zápisu úžitkového vzoru do registra nebudú podané námietky, úžitkový vzor bude do registra zapísaný spravidla do pol roka oproti aktuálnym 9 mesiacom.

O fast trackové konanie prihlasovateľ nemusí osobitne žiadať a ani nič naviac platiť. Postačí splniť požadované podmienky, ktoré sú uvedené nižšie a vyhovujúce prihlášky budú do zrýchleného procesu zaradené automaticky.

Podmienky zaradenia prihlášky úžitkového vzoru do fast trackového konania

Prihláška úžitkového vzoru bude vybavovaná v rámci fast trackového konania za predpokladu, že:

  • prihlasovateľ podá prihlášku úžitkového vzoru elektronicky (prostredníctvom elektronického formulára ÚPV SR na portáli elektronických služieb;
  • podaná prihláška úžitkového vzoru má platný kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať;
  • prihlasovateľ má na slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie;
  • prihlasovateľ sa pri podaní prihlášky vzdá práva požiadať podľa § 38 ods. 5 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odklad zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru;
  • prihlasovateľ uhradí správny poplatok za podanie prihlášky bankovým prevodom do troch  pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní prihlášky obsahujúceho platobné údaje;
  • v prípade uplatňovania si priority zo skôr podanej prihlášky je prioritný doklad predložený úradu pri podaní prihlášky;
  • ak je prihlasovateľ zastúpený, plná moc na zastupovanie je predložená úradu pri podaní prihlášky;
  • prihláška neobsahuje vecné ani formálne nedostatky, na vyjadrenie, ku ktorým alebo odstránenie, ktorých musí byť prihlasovateľ vyzvaný správou podľa § 38 ods. 1, resp. § 38 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • počas konania o prihláške prihlasovateľ nežiada o vykonanie žiadnej zmeny v údajoch zapísaných v registri (zmena zástupcu, prihlasovateľa ...) a nevykoná žiadne úpravy v podkladoch prihlášky a
  • v zákonnej lehote nie sú podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Najnovšie