Prejsť na obsah

Chybný údaj v katastri nehnuteľností

Postup katastra pri odstraňovaní chýb v údajoch vo svojej evidencii je zanalyzovaný v nasledujúcom príspevku.

Ilustračné foto: pixabay.com

Katastrálny operát skladajúci sa z obrovského množstva meniacich sa údajov môže rovnako ako iné registre obsahovať chybné dáta. Keďže ide o verejný informačný systém je nevyhnutné zabezpečiť pravdivosť informácií o nehnuteľnostiach a o právach k nim. Katastrálny zákon rieši problematiku odstránenia nesprávnosti v osobitných ustanoveniach § 59 až 59b upravujúcich konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte.

Chybný údaj sa môže do katastra nehnuteľností dostať nielen v dôsledku vlastnej činnosti orgánov katastra, ale aj následkom pochybenia iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb vyhotovujúcich podklad pre zápis určitých údajov do katastra nehnuteľností, ktorý bude obsahovať chybný údaj. Chyby v katastrálnej evidencii majú rôzny charakter, napr. chyby v písaní, počítaní a iné zjavné nesprávnosti obsiahnuté už v listinách predložených katastru, nezapísanie údaja vyžadovaného zákonom, nesprávne zaevidované osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti, chyba vo výmere pozemku a pod. Táto skutočnosť ovplyvňuje samotný postup pri odstraňovaní zistených, resp. namietaných nedostatkov.

Nesporové konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte sa v závislosti od jeho predmetu rozdeľuje na (i) formalizované konanie, na ktoré sa subsidiárne aplikujú ustanovenia Správneho poriadku, a na (ii) neformalizované konanie – zjednodušený postup pri oprave chyby.

Súčasné znenie zákona rozdeľuje chyby, ktoré je možné odstrániť v administratívnom konaní, do nasledovných okruhov:

a/   údaje tvoriace obsah katastra (ustanovenie § 7 Katastrálneho zákona), ak sú v rozpore s rozhodnutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo s inou listinou, na základe ktorej bol vykonaný zápis do katastra; to neplatí, ak boli údaje zapísané podľa referenčného registra (ustanovenie § 42 ods. 6 Katastrálneho zákona),

b/   chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v teréne a vyznačenie hraníc v teréne od vykonania originálneho merania nebolo polohovo zmenené,

c/   údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny, a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a nejde o opravu uvedenú v písmene a) vyššie,

d/   údaje zapísané do katastra v rozpore s ustanoveniami § 36 ods. 2, § 39 alebo § 42, ak nedošlo od zápisu do katastra záznamom k zmene vlastníckeho práva (t.j. údaje, ktoré orgán katastra zapísal v rozpore s podmienkami na vykonanie záznamu, vykonanie poznámky alebo vykonanie výmazu poznámky),

e/   údaje katastra zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak ich nie je možné opraviť v lehote do 5 rokov od vykonania zápisu na základe tohto rozhodnutia,

f/    chyba vo výmere parcely registra „C“ zapísanej v liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely vypočítanou zo súradníc lomových bodov obvodu parcely a výmerou vedenou v súbore popisných informácií,

g/   chyba vo výmere parcely registra „E“.

Konanie o oprave chyby môže iniciovať ten, koho práva sú údajmi katastra dotknuté. Návrh sa podáva v listinnej alebo elektronickej forme, zákon nevylučuje podať návrh aj ústne do zápisnice. Toto podanie nepodlieha správnemu poplatku. Navrhovateľ v ňom uvedie, ktoré údaje evidované v katastri nehnuteľnosti žiada opraviť a tieto svoje tvrdenia by mal preukázať konkrétnymi dôkazmi, resp. listinami. V niektorých prípadoch nemusí byť účastníkovi konania vopred zrejmé aké listiny by mal predložiť a aké dôkazné prostriedky použiť, aby preukázal správnosť a hodnovernosť ním tvrdenej „pravdy“. Pri posudzovaní chyby by si mal správny orgán zabezpečiť potrebné podklady, aby presne, úplne a spoľahlivo zistil skutočný stav a takto zistenými závermi odôvodnil svoje rozhodnutie. Rovnako v súlade s ustanoveniami Správneho poriadku by mal umožniť účastníkom konania a zúčastneným osobám vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia a prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie