Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Súhlas s čítaním zápisnice o výpovedi svedka ako osobný úkon obžalovaného

Najvyšší súd SR sa vyjadril k tomu, či môže súd pristúpiť k čítaniu zápisnice o výsluchu svedka, pokiaľ s tým súhlasí výslovne iba obhajca obvineného.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Súd (prvého stupňa) môže namiesto osobného výsluchu svedka čítať zápisnicu o jeho výpovedi, avšak môže tak urobiť len so súhlasom obžalovaného a prokurátora s tým, že obžalovaný musí takýto súhlas udeliť osobne, teda nie prostredníctvom obhajcu, pretože ide o osobný úkon obžalovaného, ktorého povaha vylučuje, aby ho namiesto neho urobil obhajca.
  2. Pokiaľ obžalovaný udelí súhlas sčítaním zápisnice o výpovedi svedka namiesto jeho osobného výsluchu, tento svoj súhlas bez zmeny vo vykonanom dokazovaní nemôže vziať späť. V zásade je možné akceptovať aj situáciu, ak súhlas síce neudelí samotný obžalovaný, ale jeho obhajca po porade s obžalovaným, obžalovaný tento súhlas nespochybňuje a osobného výsluchu svedka sa nedožaduje.
🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 09. 11. 2021, sp. zn. 4To/6/2021

Skutkový stav

Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica rozsudkom uznal obžalovaného za vinného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Za to Špecializovaný trestný súd uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov, na výkon ktorého ho zaradil do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranný dohľad na 3 roky a povinnosť nahradiť poškodenej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Bratislava škodu vo výške 15,93 Eur.

Proti tomuto rozsudku, v zákonom stanovenej lehote, priamo do zápisnice o hlavnom pojednávaní, podal obžalovaný odvolanie, ktoré neskôr osobitným podaním, prostredníctvom svojho obhajcu, písomne aj odôvodnil. Obžalovaný navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na doplnenie dokazovania a opätovné zákonné rozhodnutie.

Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

V prvom rade sa žiada uviesť, že dôkaz spočívajúci vo výpovedi svedkyne K. C., o ktorý Špecializovaný trestný súd taktiež oprel svoje závery, bol na hlavnom pojednávaní vykonávanom súdom prvého stupňa 9. júna 2021 vykonaný v rozpore so zákonom.

Podľa § 263 ods. 1 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný.

Súd prvého stupňa teda môže namiesto osobného výsluchu svedka čítať zápisnicu o jeho výpovedi, avšak môže tak urobiť len so súhlasom obžalovaného a prokurátora s tým, že obžalovaný musí takýto súhlas udeliť osobne, teda nie prostredníctvom obhajcu, pretože ide o osobný úkon obžalovaného, ktorého povaha vylučuje, aby ho namiesto neho urobil obhajca.

Z obsahu zápisnice o hlavnom pojednávaní vykonávanom súdom prvého stupňa v dňoch 8. a 9. júna2021, ako aj jeho zvukového záznamu plynie, že súhlas (aj keď sporný) s prečítaním zápisnice o výpovedi svedkyne K. C. udelil na výzvu súdu prvého stupňa v rozpore s ustanovením § 263 ods. 1 Trestného poriadku obhajca, teda nie obžalovaný, navyše bez porady s obžalovaným a evidentne bez jeho súhlasu, keďže obžalovaný potom, čo mu bolo umožnené sa k tomu dôkazu vyjadriť, dožadoval sa jej osobného výsluchu. Na tomto mieste sa žiada ešte uviesť, že zápisnica o hlavnom pojednávaní z 9. júna 2021 žiadosť obžalovaného o vypočutie dotknutej svedkyne neobsahuje, hoci zo zvukového záznamu spomínaného hlavného pojednávania je zrejmé, že takáto požiadavka odznela, preto bude nevyhnutné dotknutú zápisnicu postupom podľa § 60 ods. 1 Trestného poriadku v tomto smere doplniť tak, aby zachytávala podstatný obsah priebehu predmetného úkonu.

Z predloženého spisu, ako aj dôvodov napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že súd prvého stupňa odmietol vykonať dôkaz výsluchom svedkyne A. H. a čítaním zápisnice o jej výsluchu navrhovaný obhajobou všeobecne dôvodiac (vo vzťahu k všetkým odmietnutým dôkazom), že ide o dôkaz, ktorým sa majú dokazovať okolnosti, ktoré boli zistené inými skôr vykonanými dôkazmi, prípadne, že išlo o dôkaz, ktorý sa týka okolností nepodstatných pre rozhodnutie vo veci samej a vo vzťahu ku skutku kladenému obžalovanému za vinu.

Obdobne tak súd prvého stupňa odmietol vykonať výsluch svedkyne V. S., matky obžalovaného, ktorej výpoveďou mal obžalovaný v úmysle objasňovať skutočnosti týkajúce sa motívu, prípadne jeho neexistencie na jeho strane, respektíve skutočnosť, že obžalovaný by sa skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, ani nebol schopný dopustiť (k obdobným skutočnostiam mala byť vypočutá aj svedkyňa K. C., sestra poškodeného).

V tejto súvislosti sa žiada ešte súdu prvého stupňa prisvedčiť, že pokiaľ obžalovaný udelí súhlas sčítaním zápisnice o výpovedi svedka namiesto jeho osobného výsluchu, tento svoj súhlas bez zmeny vo vykonanom dokazovaní nemôže vziať späť. V zásade je možné akceptovať aj situáciu, ak súhlas síce neudelí samotný obžalovaný, ale jeho obhajca po porade s obžalovaným, obžalovaný tento súhlas nespochybňuje a osobného výsluchu svedka sa nedožaduje. V prejednávanej veci však obhajca na hlavnom pojednávaní (ako to plynie zo zápisnice o tomto úkone a jeho zvukového záznamu) konanom 8. júna 2021, udelil súhlas s čítaním zápisníc o výpovedi svedkov evidentne bez porady s obžalovaným, preto obžalovaný mal právo na hlavnom pojednávaní konanom 9. júna 2021 s čítaním týchto zápisníc nesúhlasiť, keďže nešlo o bezdôvodné späťvzatie predtým platne udeleného súhlasu.

Navyše v konkrétnych podmienkach prejednávanej veci, keď hlavné pojednávanie bolo naplánované na dva dni, nebol dôvod pred takým dôležitým rozhodnutím (aké dôkazy a akým spôsobom je ešte potrebné vykonať), obžalovanému neumožniť poradiť sa s obhajcom aj v čase medzi týmto dvoma dňami v ústave na výkon väzby, čoho sa obhajca dožadoval, keď z priebehu celého trestného konania nijakým spôsobom neplynie, že by sa obhajoba dopúšťala obštrukcií alebo sťažovala, či zdržiavala priebeh trestného konania.

Vyššie uvedeným postupom súdu prvého stupňa došlo k porušeniu práva na obhajobu obžalovaného zásadným spôsobom.

Bez doplnenia dokazovania v naznačenom smere, prípadne vykonania aj dôkazov ďalších, vykonanie ktorých sa ukáže byť potrebným, a bez odstránenia vyššie naznačených procesných nedostatkov ,nebude možné vo veci spravodlivo rozhodnúť.

Z uvedených dôvodov preto najvyšší súd napadnutý rozsudok v celom rozsahu postupom podľa § 321 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) Trestného poriadku zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol, pričom senát najvyššieho súdu rozhodol jednomyseľne.

Najnovšie