Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Pojem "potrebné vysvetlenie" ako inštitút výsluchu svedka pri miestnom zisťovaní

Najvyšší správny súd ozrejmil, či žiadosť o potrebné vysvetlenie správcu dane pri miestnom zisťovaní možno považovať za inštitút výsluchu svedka.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Pojem „potrebné vysvetlenie“ je nutné vykladať najmä v medziach uvedených v spomenutých ustanoveniach § 38 Daňového poriadku (postup správcu dane pri vykonávaní miestneho zisťovania sa má sústrediť najmä na zisťovanie informácií ako je organizačný chod daňového subjektu alebo inej osoby, u ktorej sa vykonáva miestne zisťovanie, vykonať obhliadku, vyhotoviť kópie dokladov, zapožičať hmotné veci, vykonať fotodokumentáciu, atď.). Podľa § 39 ods. 1 Daňového poriadku daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva miestne zisťovanie, pomoc a súčinnosť potrebnú na účinné vykonanie miestneho zisťovania, najmä mu podať potrebné vysvetlenia.
  2. Hoci nemožno nespochybniť oprávnenie správcu dane požiadať o vykonanie miestneho zisťovania, a toto je v zmysle § 37 ods. 2 Daňového poriadku zamerané na vyhľadávanie dôkazov, preverenie a zisťovanie skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní, tak v časti miestneho zisťovania, kedy sa má fyzická osoba pri správe daní vyjadriť k dôležitým okolnostiam týkajúcim sa preverenia splnenia hmotno-právnych, procesných a účtovných podmienok zdaniteľného obchodu v zmysle zákona o DPH, ide o výsluch svedka.
  3. Iba takýto postup umožňuje vylúčiť neistotu daňového subjektu, že správca dane prostredníctvom otázok položených v jeho neprítomnosti neporušil zásadu zakotvenú v § 3 ods. 1 veta prvá v spojení s § 24 ods. 2 (najúplnejšie zistenie skutočností nevyhnutných na účely správy daní) Daňového poriadku a súčasne že správca dane sa pri výsluchoch predmetných osôb nezameral len na tie skutočnosti, ktoré mohli byť vykladané v neprospech daňového subjektu, pričom na skutočnosti, ktoré naopak mohli uskutočnenie zdaniteľných obchodov potvrdiť, sa nebude pýtať.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie