Prejsť na obsah

K otázke právnej ochrany „čiernej stavby“

Krajský súd v Bratislave sa vo svojom uznesení vyjadril k poskytovaniu právnej ochrany "čiernej stavbe."

Právna ochrana neoprávnenej stavby
Zdroj: pexels.com

Právna veta

Aj „čierna stavba" slúžiaca ako obydlie, požíva ochranu.

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 9Co/43/2021

Spor vo veci samej

Žalobkyňa a žalovaný si spoločne postavili celoročne obývateľnú záhradnú chatku. Nehnuteľnosť bola postavená na pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je v užívaní záhradkárskej organizácie. Záhradná chatka však nikdy nemala pridelené súpisné číslo a nebola zapísaná na liste vlastníctva.

Žalobkyňa tvrdila, že ju žalovaný z jej obydlia vyhodil, pričom v chatke ostali všetky jej osobné veci. Súčasne uviedla, že žalovaný jej znemožňuje jej prístup do nehnuteľnosti. Nakoľko žalobkyňa nemá iné bydlisko, považuje konanie žalovaného za porušovanie jej práva na nerušené užívanie majetku garantované Ústavou SR.

Vzhľadom na uvedené sa domáhala vydania neodkladného opatrenia, ktorým by boli tieto pomery upravené.  Podala teda návrh na vydanie neodkladného opatrenia, aby jej bolo umožnené nerušené užívanie.

Okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Prvostupňový súd mal za to, že žalobkyňa v návrhu neosvedčila existenciu hmotnoprávneho nároku, ktorému má byť poskytnutá súdna ochrana, existenciu právneho vzťahu k uvádzanej stavbe - záhradnej chatke, spôsobilej na celoročné bývanie, skutočnosť, že je podielovou alebo výlučnou vlastníčkou záhradnej chatky, že jej vzniklo právo užívania, ktorého nerušeného užívania sa neodkladným opatrením voči žalovanému domáha, ako ani právny titul užívania parcely, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie