Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 17. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 17. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Návrh vyhlášky má za cieľ detailnejšie popísať plnenie povinností pre orgány verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona o e-Governmente a súčasne reagovať na aplikačné zmeny súvisiace s prevádzkou ústredného portálu verejnej správy.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Vyhláškou sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky elektriny, rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Základné ciele právnej úpravy:

Predmetom návrhu zákona je umožniť subjektu, ktorým je stavebná sporiteľňa, zrušenie bez likvidácie alebo prevod podniku alebo jeho časti tak, aby jeho právnym nástupcom mohla byť výlučne iná stavebná sporiteľňa alebo iná banka ako stavebná sporiteľňa.

3. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu vyhlášky je zohľadniť vznik nových pozícií analytikov. V záujme riadneho obsadenia miest analytikov sa normatívnym spôsobom ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest analytikov na súdoch výberovým konaním.

4. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie