Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 2. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 2. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom návrhu vyhlášky je doplnenie ošetrovateľskej starostlivosti ako následnej zdravotnej starostlivosti alebo dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti.  

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom návrhu vyhlášky je úprava pojmov mobilného hospicu a hospicu.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

1. Pripravovaný právny predpis:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o čistení komunálnych odpadových vôd (prepracované znenie).

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom je úprava problematiky v oblasti znižovania znečisťovania,  čistenia odpadových vôd, vytvorenia podmienok na zvýšenie opätovného využívania vody a lepšie hospodárenie s kalmi a odpadom a iné.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu vyhlášky je upraviť výšku náhrad zvýšených výdavkov sudcov pri ich dočasnom pridelení, pri výkone stáže alebo pri ich preložení na súd vyššieho stupňa.


Zdroj: slov-lex.sk

Najnovšie