Prejsť na obsah

MPK a PI: Denná aktualizácia zo dňa 21. februára 2023

Denná aktualizácia predbežných informácií a materiálov z medzirezortného pripomienkového konania.

Nižšie Vám prinášame dennú aktualizáciu novým pripravovaných právnych predpisov ku dňu 21. februáru 2023.

Pre prístup k obsahu nemusíte byť predplatiteľom. Článok je otvorený pre všetkých prihlásených užívateľov.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predbežná informácia (PI)
  2. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Predbežná informácia (PI)

1. Pripravovaný právny predpis:

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007  Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

Základné ciele právnej úpravy:

Navrhuje upraviť text nariadenia vlády doplnením pojmov a zaradením výnimiek pre skúšanie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody  ekologických odrôd poľnohospodárskych plodín a zelenín. Výnimky pre skúšanie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody sú udelené zo súčasne platných technických protokolov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín.

2. Pripravovaný právny predpis:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Základné ciele návrhu:

Cieľom návrhu zákona je navrhnúť úpravu podmienok pre poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. Súčasne sa navrhuje zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie