Prejsť na obsah

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

Uvedený príspevok analyzuje možnosti zamestnanca ako postupovať pri nevyplatení splatnej mzdy.

Ilustračné foto: pixabay.com

Jednou z primárnych úloh, ku ktorým je zamestnávateľ zaviazaný Zákonníkom práce, je povinnosť poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu (§118 ods. 1 Zákonníka práce). Mzdové podmienky sú upravené priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom alebo sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Nevyplatenie mzdy, na ktorú zamestnancovi vznikol nárok, je zásahom do jeho Ústavou garantovaného práva a spája sa s nepriaznivými následkami pre obidve strany pracovného vzťahu.

Nezaplatením mzdy vo výplatnom termíne sa nárok zamestnanca na mzdu stáva vymáhateľným právom v trojročnej premlčacej lehote. Premlčacia lehota závisí od termínu splatnosti mzdy, čo znamená, že plynie osobitne od splatnosti každej jednotlivej mzdy alebo jej časti.

Je prirodzené, že dotknutý zamestnanec bude pátrať po príčine nevyplatenia mzdy či už u svojho nadriadeného, na personálnom oddelení alebo priamym kontaktovaním zamestnávateľa, aby čo najskôr uspokojil svoj mzdový nárok. Za týmto účelom môže zamestnávateľovi zaslať písomnú výzvu, v ktorej bude žiadať vyplatenie splatnej mzdy, pričom je vhodné určiť zamestnávateľovi lehotu, dokedy má svoj záväzok voči zamestnancovi vyrovnať. Ak zamestnanec neuspeje s mimosúdnym vyriešením veci, má právo uplatniť si svoju pohľadávku voči zamestnávateľovi na súde.

Aktuálne platná legislatíva ponúka zamestnancovi možnosť nárokovať si svoju peňažnú pohľadávku v upomínacom, tzv. zrýchlenom konaní, alebo iniciovať individuálny pracovnoprávny spor v zmysle ustanovení § 316 a nasl. Civilného sporového poriadku. V oboch prípadoch je zamestnanec oslobodený od povinnosti uhradiť súdny poplatok. V upomínacom konaní súd rozhoduje na základe listinných dôkazov a ak usúdi, že sú splnené všetky procesné podmienky a nie sú splnené dôvody na odmietnutie návrhu, vydá do desiatich pracovných dní platobný rozkaz. Týmto postupom vie zamestnanec v krátkej dobe získať exekučný titul. Pokiaľ by súd odmietol návrh na vydanie platobného rozkazu, alebo ak by zamestnávateľ úspešne podal odpor voči platobnému rozkazu, zamestnanec môže žiadať prejednanie svojej veci na súde príslušnom pre individuálne pracovnoprávne spory.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie