Prejsť na obsah

Nové sadzby súdnych poplatkov - prehľad a porovnanie

Spolu so správnymi poplatkami sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 zvyšujú aj súdne poplatky regulované zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Ilustračné foto: pexels.com.

Spolu so správnymi poplatkami sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 zvyšujú aj súdne poplatky regulované zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Prehľad zmien výšky správnych poplatkov si môžete pozrieť v článku v nasledujúcom odkaze.

Výška pôvodných sadzieb súdnych poplatkov a sadzieb platných od apríla 2024 za najbežnejšie úkony je porovnaná v nasledujúcej tabuľke.

Procesné úkony v súdnych konaniach

Poplatok platný
do 31.03.2024

Poplatok platný
od 01.04.2024

Podanie žaloby alebo návrhu na začatie

konania, ak sadzba závisí od ceny

predmetu konania alebo hodnoty

predmetu sporu

6 %, najmenej 16,50

eura, najviac

16.596,50 EUR

v obchodných

veciach najviac

33.193,50 EUR

6 %, najmenej 25,00

EUR, najviac

25.000,00 EUR v

obchodných veciach

najviac 50.000,00

EUR

Podanie žaloby alebo návrhu na začatie

konania,  ak nemožno predmet konania

oceniť peniazmi

99,50 EUR

140,00 EUR

Návrh na nariadenie alebo zrušenie

neodkladného opatrenia

33,00 EUR

50,00 EUR

Žaloba nároku z právnych vzťahov

upravených zákonom o ochrane

hospodárskej súťaže

331,50 EUR

470,00 EUR

Žaloba o nároku z práv k obchodnému

 menu, ochranným známkam a

 označeniam pôvodu

331,50 EUR

470,00 EUR

Návrh na začatie konania o rozvod

manželstva

66,00 EUR

100,00 EUR

Žaloba na vyporiadanie bezpodielového

spoluvlastníctva manželov

66,00 EUR

100,00 EUR

Žaloba na zrušenie bezpodielového

spoluvlastníctva manželov

66,00 EUR

100,00 EUR

Návrhu na začatie konania vo veciach

určenia rodičovstva

66,00 EUR

100,00 EUR

Návrh na vykonanie exekúcie

16,50 EUR

25,00 EUR

Podanie odvolania, ak nie je ustanovená

osobitná sadzba

5,00 EUR

7,00 EUR

Podanie dovolania, ak nie je ustanovená

osobitná sadzba

10,00 EUR

14,00 EUR

Žaloba na obnovu konania

99,50 EUR

140,00 EUR

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie