Prejsť na obsah

Práva a povinnosti poslancov obecnej samosprávy

Poslanci obecného zastupiteľstva majú zákonom upravené práva a povinnosti. Článok bližšie rozoberá tieto povinnosti poslancov.

Zdroj: pexels.com

Po komunálnych voľbách v roku 2018 sa svojich funkcii ujalo veľké množstvo poslancov - nováčikov. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ani zákon č.346 /1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy nestanovuje osobitné zručnosti pre výkon funkcie poslanca. Predpokladá sa, že ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území obce, ktorá ma viac ako 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony. Pokus, v prípade starostu, zaviesť aspoň minimálny vzdelanostný cenzus zamietol Ústavný súd Slovenskej republiky pod číslom 18/2014 ako ústavne diskomfortný. Je teda ľahko predvídateľné, že podobný právny názor by mal aj v prípade cenzu pri poslancoch. Teda vzhľadom k ustanoveniu § 25 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je jedinou nepriamou zákonom predpokladanou povinnou, zručnosťou poslanca obecného zastupiteľstva schopnosť zložiť sľub. Keďže však zákon neupresňuje v § 26 zákona o obecnom zriadení formu zloženia sľubu, nie je vylúčené, aby bol poslanec aj analfabet (ústne zopakovanie sľubu). Treba však doplniť povinné zručnosti poslanca aj o všeobecnú požiadavku skrytú v zásade: „neznalosť zákona neospravedlňuje“. V tomto kontexte podčiarkujem, že poslanec samosprávy je verejným činiteľom a vzťahuje sa na neho niekoľko trestných činov, ktorých sa môže pri výkone svojej práce dopustiť. Predovšetkým trestné činy verejných činiteľov. Vážnosť tejto skutočnosti pridáva aj nová povinnosť v zákone o obecnom zriadení, a to povinnosť pre starostu a poslancov sa vzdelávať. Ide o prehlbovanie si vedomostí spojených s výkonom funkcie, medzi ktoré iste patrí znalosť základných právnych predpisov komunálneho práva.

Ďalej má poslanec informačnú povinnosť. Je to povinnosť na požiadanie informovať o svojej činnosti a činnosti obecného (mestského) zastupiteľstva. Je zrejmé predpokladať, že ide o inú povinnosť, ako je uvedená v zákone č. 211 / 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Napríklad na rozdiel od info zákona, nie je z hľadiska časového ohraničená nejakou lehotou, ale ani limitovaná opakovaním sa žiadosti.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie