Prejsť na obsah

Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy prostredníctvom symbolu (emoji)

Je možné prijať návrh na uzavretie zmluvy iba prostredníctvom symbolu (emoji) bez ďalšej komunikácie zmluvných strán? Podľa zaujímavého rozhodnutia súdu v Kanade, ktoré môže navyše vytvoriť precedens pre obdobné prípady, vraj áno.

Foto: pixabay.com

Je možné prijať návrh na uzavretie zmluvy iba prostredníctvom symbolu (emoji) bez ďalšej komunikácie zmluvných strán? Podľa zaujímavého rozhodnutia súdu v Kanade, ktoré môže navyše vytvoriť precedens pre obdobné prípady, vraj áno.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Prijatím návrhu vznikne zmluva
  2. Včasné vyhlásenie alebo včasné konanie
  3. Prijatie návrhu prostredníctvom emoji

Prijatie alebo neprijatie návrhu je podľa princípu zmluvnej autonómie plne v úvahe adresáta návrhu (obláta). Adresát nie je ani len povinný odpovedať. Mlčanie ani nečinnosť sa samy osebe nepovažujú za prijatie návrhu, okrem prípadu, ak tak ustanovuje zákon alebo zmluvné strany sa na tomto druhu (spôsobu) vzniku dohodli. Ak sa tak aj výslovne nedohodli je možné, že sa trvalou praxou stal daný spôsob vzniku zmlúv bežný.

Prijatím návrhu vznikne zmluva

Rovnako ako Občiansky zákonník upravuje legálnu definíciu návrhu, tak je upravené aj prijatie návrhu ako včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas. Nemecká literatúra definuje prijatie návrhu jednoduchou definíciou ako bezvýhradný súhlas s návrhom (vorbehaltlose Einverständnis mit dem Angebot).

Aby mal navrhovateľ istotu, či zmluva vznikla a s kým obsahom, zákon kladie na prijatie návrhu jeho bezvýhradnosť (bezpodmienečnosť). Vyvodiť to možno hneď z dvoch ustanovení Občianskeho zákonníka. Jedným je časť slovného spojenia „súhlasu s obsahom návrhu“, z ktorého jednoznačne vyplýva, že prijatie sa musí vzťahovať na to, čo bolo uvedené v návrhu.

Druhým ustanovením je ustanovenie § 44 ods. 2 prvá veta OZ, ktoré transformuje prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny na odmietnutie návrhu a zároveň konštituuje ho za nový návrh.

Avšak druhá veta citovaného ustanovenia obsahuje hraničnú definičnú normu medzi pretransformovaným prijatím návrhu s výhradou na nový návrh a riadnym prijatím návrhu. To platí pre prijatie návrhu, ktoré vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami. Dané však platí len do tej miery, ak zo slov uvedených v prijatí návrhu nevyplýva samotná zmena obsahu navrhovanej zmluvy, t. j. ak slová neindikujú dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny.

Včasné vyhlásenie alebo včasné konanie

Popri tom, že prijatie návrhu musí byť záväzný prejav vôle, prijatie návrhu sa musí uskutočniť včas, t. j. v lehote ešte trvajúcej záväznosti návrhu. Včasnosť znamená v lehote určenej v návrhu (porovnaj vyššie), inak v lehote ustanovenej zákonom. Včasnosť je zachovaná len vtedy, ak došlo k dôjdeniu401 prijatia do sféry vplyvu navrhovateľa.

V okamihu, keď včas vykonané vyjadrenie súhlasu s návrhom dôjde navrhovateľovi, nadobúda prijatie návrhu účinnosť. Na okamih nadobudnutia účinnosti návrhu je viazaný aj vznik zmluvy.404 Zmluva môže vzniknúť aj v prípade, že prijatie dôjde navrhovateľovi oneskorene. To platí len v prípade, ak navrhovateľ o tom bez odkladu upovedomí osobu, ktorej bol návrh urobený, a to ústne alebo odoslaním správy.

Zákon upravuje aj situáciu, keď má neskoré prijatie účinky včasného prijatia. Pre daný prípad však musia byť splnené viaceré podmienky. A to, že z listu alebo inej písomnosti, ktoré vyjadrujú prijatie návrhu, vyplýva, že boli odoslané za takých okolností, že by došli navrhovateľovi včas, keby ich preprava prebiehala obvyklým spôsobom. Okrem toho musí byť splnené, že navrhovateľ nebol aktívny, t. j. bez odkladu neupovedomil ústne osobu, ktorej bol návrh určený, že považuje návrh za zaniknutý, alebo jej v tomto zmysle odoslal správu.

Zákon tiež počíta aj s možnosťou, že včas odoslané prijatie návrhu dôjde navrhovateľovi oneskorene vinou prepravy, ktorá neprebehla obvyklým spôsobom. Neobvyklosť uskutočnenia prepravy v tomto prípade spočíva v tom, že list alebo iná písomnosť boli odoslané za takých okolností, že by boli navrhovateľovi došli včas, keby ich preprava prebiehala obvyklým spôsobom. V takom prípade sa oneskorene došlé prijatie návrhu považuje za včas prijaté (účinné), pričom účinnosť nastáva okamihom, keď bolo prijatie skutočne doručené navrhovateľovi, a to aj po uplynutí akceptačnej lehoty. Navrhovateľ však v tomto prípade môže účinky prijatia návrhu zmariť tým, že bez odkladu buď ústne vyrozumie, alebo odoslaním správy informuje adresáta o tom, že návrh už považuje za zaniknutý.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie