Prejsť na obsah

Trendy využívania technológií v právnych službách na Slovensku

Aby sa začali naplno využívať možnosti, ktoré technológie vr. AI dávajú poskytovateľom právnych služieb, v prvom rade treba vedieť, čo tam spadá a v čom je výhoda využívania Legal Tech v praxi.

Foto: pixabay.com

Pojmom Legal Tech všeobecne označujeme technológie a inovácie, ktorých účelom je umožniť jednoduchšie a efektívnejšie poskytovanie právnych služieb. Legal Tech je dôležitou súčasťou bežnej činnosti právnikov a advokátov aj na Slovensku bez toho, aby si to ich užívatelia nejako špeciálne uvedomovali. Takéto špecifické Legal Tech technológie, nástroje a inovácie poskytujú právnikom mnoho výhod, pracovný komfort a zlepšenia v ich práci.

Pozrime sa na to, aké sú už dnes činnosti právnika alebo advokáta, v ktorých sa u nás Legal Tech využíva.

Správa a riadenie právnych prípadov, projektov a zadaní

Ide o riešenia, ktoré umožňujú efektívnejšie spravovanie bežnej agendy právnika. Takéto nástroje umožňujú zaznamenávať čas strávený poskytovaním právnej služby, pomáhajú sledovať lehoty alebo organizovať dokumentáciu prípadu. Môže ísť o generické riešenia použiteľné v iných krajinách alebo pri iných poradenských službách. Existujú však aj lokálne riešenia, ktoré pokrývajú špecifiká a osobitosti poskytovania právnych služieb na Slovensku.

Elektronická komunikácia

Aj oblasť elektronickej komunikácie v právnom prostredí má svoju históriu. Elektronická komunikácia jednoznačne zrýchlila a zjednodušia komunikáciu s klientami, súdmi a ďalšími osobami. Právnici dlhodobo využívajú emailovú komunikáciu, SMS správy alebo online chat (WhatsApp, Messenger, Viber, Signal a pod.). Od obdobia protipandemických opatrení sú už bežnou súčasťou práce právnika aj videokonferencie (cez napr. Teams, Zoom, Webex). Pri výbere komunikačného kanála je samozrejme potrebné dbať na dôvernosť prenášaných správ a na ochranu osobných údajov.

Prístup k právnym informáciám

Právne databázy a nástroje na vyhľadávanie v právnych databázach sú známe už z „offline“ obdobia aj na Slovensku. Príchod „online“ prostredia umožnil právnikom rýchlo pristupovať k právnym predpisom, judikatúre a iným dôležitým informáciám. Oblasť právnych databáz je na Slovensku pomerne dobre rozvinutá a pokrytá viacerými Legal Tech nástrojmi a platformami, ktorí sa stále vyvíjajú a zlepšujú.

Automatizácia právnych úloh

Legal Tech nástroje a riešenia umožňujú automatizovať opakujúce sa úlohy, ako napríklad prípravu jednoduchých súdnych návrhov, zmlúv alebo splnomocnení. Nástup umelej inteligencie prinesie v tejto oblasti ďalšie vylepšenia. Automatizácia právnych úloh znižuje najmä personálne náklady, minimalizuje chybovosť a zvyšuje efektívnosť. Dnes už existuje niekoľko nástrojov určených pre slovenský právny trh a ďalšie riešenia budú určite pribúdať.

Analýza právnych dokumentov

Tá je v súčasnosti asi najrýchlejšie rastúca časť Legal Tech. Nástroje, ktoré sú založené na umelej inteligencii, môžu pomôcť právnikom analyzovať a spracovať veľké množstvá právnych dokumentov vo veľmi krátkom čase. Môžeme očakávať rast záujmu o tento segment Legal Techu na strane právnikov a dodávateľov riešení. Takéto nástroje sú užitočné pri príprave súdnych podaní, pri due diligence alebo v rôznych analýzach a právnych stanoviskách.

Chatboty, autonómne právne poradenstvo

Právnici môžu poskytovať časť svojich výkonov a služieb aj prostredníctvom autonómnych riešení. Vzhľadom na potrebu zachovania zodpovednosti za poskytovanú službu môžeme povedať, že chatboty alebo iné autonómne nástroje, nie sú vhodným riešením pre poskytovanie právnej služby. Takéto riešenia je možné v prostredí právnej kancelárie využiť na poskytovanie napr. informácii o dostupnosti právnikov, otváracích hodinách a o ďalších súvislostiach spojených s právnou službou.

Všeobecne platí, že Legal Tech nie je iba pomocou pre právnikov, ale je aj výhodou pre klientov. Legal Tech umožňuje poskytovať časovo efektívne, presné, a nákladovo primerané právne služby. Je dôležité, aby právnici a advokáti mali prehľad o dostupných Legal Tech nástrojoch. Poznanie Legal Tech nástrojov, riešení a platforiem je predpokladom pre ich efektívne nasadenie a využívanie vo svojej práci. Pri využívaní Legal Techu je však dôležité dôsledne zvážiť aj nevýhody a riziká spojené s takýmito nástrojmi.

Vyššie spomenuté oblasti Legal Techu sú len príkladmi toho, čo patrí pod pojem Legal Tech. Vývoj na Slovensku v oblasti Legal Techu nasleduje svetové a európske trendy a reguláciu. Zároveň je ovplyvnený aj národnou legislatívou a lokálnymi špecifikami. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje slovenský Legal Tech je e-government a elektronické služby štátu.


Autor: Miroslav Chlipala, advokát, BCH Advokáti Chlipala

Comments

Could not load content