Prejsť na obsah

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní podľa trestného zákona

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní je trestom, ktorý spôsobuje ujmu na cti páchateľa trestného činu. Táto ujma na cti je demonštrovaná prostredníctvom nepriznaní dosiaľ uznaného a užívaného práva, resp. výsady. Strata tohto práva je trvalá a trvá aj po zahladení odsúdenia.

Foto: pexels.com

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní je trestom, ktorý spôsobuje ujmu na cti páchateľa trestného činu. Táto ujma na cti je demonštrovaná prostredníctvom nepriznaní dosiaľ uznaného a užívaného práva, resp. výsady. Strata tohto práva je trvalá a trvá aj po zahladení odsúdenia.

To však neznamená, že páchateľovi nesmie byť nikdy v budúcnosti udelený čestný titul alebo vyznamenanie. Tento trest nepostihuje akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly, ktoré boli páchateľovi udelené v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách za ukončené vzdelanie (napr. Mgr., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., PhD., doc., prof. atď.), keďže nejde o čestné tituly.)

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní postihuje len čestné tituly a vyznamenania, ktoré boli páchateľovi udelené pred uložením tohto trestu, teda pôsobí len retroaktívne. Pričom týmto trestom sa odoberajú páchateľovi všetky tituly, nie je možné určiť, že niektoré sa mu ponechajú a niektoré nie. Rovnako sa týmto trestom postihujú tituly, ktoré už podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné udeľovať, no je možné ich používať. Tituly, ktoré boli udelené v minulosti a už ich nie je možné podľa súčasnej právnej úpravy používať, nie je možné postihnúť týmto trestom. Ide napríklad o umelecké tituly národný umelec a zaslúžilý umelec [tieto boli udeľované na základe zákona č. 56/1963 Zb. o národných umelcoch, resp. zákona č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne), pričom zákon č. 404/1990 Zb. štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zrušil tieto právne predpisy].

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní je možné uložiť len popri inom treste.

Odsúdený páchateľ trestného činu právoplatným rozsudkom stráca všetky čestné tituly a vyznamenania. Podstatou tohto trestu je nielen strata všetkých slovenských čestných titulov a vyznamenaní, ale aj strata zahraničných čestných titulov a vyznamenaní, pričom súd ukladá tento trest výlučne popri inom treste a jeho uloženie je fakultatívne.467)

Čestným titulom je napríklad v zmysle § 78 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, titul profesor emeritus

, ktorý možno udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý už skončil pracovný pomer, no naďalej sa aktívne podieľa na vedeckých a pedagogických aktivitách. Rovnako za čestný titul možno považovať napríklad doctor honoris causa (Dr. h. c.), ktorý je čestným slovným označením, ktoré udeľuje vedecká rada verejnej vysokej školy podľa § 12 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách významným domácim aj zahraničným osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života.

Vyznamenania Slovenskej republiky sa udeľujú podľa zákona č. 522/2008 Z.z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky, pričom udelením takéhoto vyznamenania Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, mimoriadne zásluhy alebo významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky alebo významné výsledky práce, hrdinské činy a iné významné činy, pričom Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj za zásluhy v oblasti riadenia a správy štátu, rozvoja, najmä vo verejnej sfére, za záchranu ľudského života alebo materiálnych hodnôt a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie