Prejsť na obsah

Ústavný súd SR rozhodol o súlade predmetu referenda s ústavou

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí rozhodol o tom, či je otázka referenda v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Zdroj: pexels.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 26. októbra 2022 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 11/2022 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125b ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov doručenej prezidentke Slovenskej republiky 24. augusta 2022, s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 88, čl. 113, čl. 114, čl. 115 ods. 1 a 2 a čl. 117 Ústavy Slovenskej republiky, ďalej s čl. 115 ods. 1 a 2, čl. 116 ods. 5 a 6 a čl. 117 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za účasti petičného výboru ako účastníka konania takto rozhodol:

Predmet referenda s otázkou v znení „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“ nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 a čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 88, čl. 114, čl. 115 ods. 1 a 2, čl. 116 ods. 6 a čl. 117 Ústavy Slovenskej republiky.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh prezidentky SR
  2. Právne posúdenie Ústavného súdu SR

Návrh prezidentky SR

Prezidentka Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľka“) sa návrhom, ktorý bol Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) doručený 13. septembra 2022, domáhala posúdenia ústavnosti jednej z dvoch referendových otázok, ktoré majú byť vyhlásené na základe petície občanov doručenej navrhovateľke 24. augusta 2022. Sporná otázka, s ktorou sa navrhovateľka obrátila na ústavný súd (ďalej aj „predmet referenda“), znie: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“

Navrhovateľka zdôraznila, že podanie návrhu nevyjadruje jej osobný postoj k predmetu referenda, ale dôvodom na začatie konania sú výlučne jej pochybnosti o súlade predmetu referenda s ústavou a jej povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, ktorá jej vyplýva z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Vzhľadom na uvedené navrhla, aby ústavný súd rozhodol, že predmet referenda buď je alebo nie je v súlade s článkami ústavy, ktoré uviedla vo svojom návrhu. Ústavný súd takto formulovaný návrh akceptoval (rovnako ako v predchádzajúcich konaniach vo veciach súladu predmetu referenda s ústavou; pozri PL. ÚS 24/2014 a PL. ÚS 7/2021) a uznesením č. k. PL. ÚS 11/2022-34 z 21. septembra 2022 návrh v celom rozsahu prijal na ďalšie konanie.

Navrhovateľka svoje pochybnosti o súlade referenda rozdelila do troch oblastí: súlad predmetu referenda s ústavnou úpravou vzťahov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada)“, súlad predmetu referenda s úpravou skončenia funkčného obdobia vlády a súlad predmetu referenda s princípmi generality práva a právnej istoty.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie