Prejsť na obsah

Predsviatočný newsletter: Sumár právnych noviniek za rok 2023

Portál najpravo.sk Vám pravidelne prináša aktuálne informácie z oblasti práva.

Foto: pixabay.com

Vážení čitatelia a priatelia portálu Najprávo,

s blížiacim sa koncom roka je pre nás čas zastaviť sa a zhrnúť ubehnuté mesiace. Rok 2023 bol pre nás výnimočným obdobím plným nových judikátov a legislatívy. V tomto koncoročnom newsletteri sa pozrieme na tie najdôležitejšie udalosti z oblasti práva, ktoré hrali významnú úlohy pri práci každého právnika.

Tešíme sa, že ste boli celý rok s nami a srdečne vás vítame v poslednom newslettri tohto roka. Dúfame, že si užijete spätný pohľad na uplynulý rok a budete s nami sledovať aktuálne právne udalosti aj v nasledujúcom roku.

Prajeme príjemné čítanie.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

 1. Novinky v legislatíve
 2. Zaujímavé udalosti a správy
 3. Z judikatúry vyberáme

Novinky v legislatíve

Vývoj legislatívy v roku 2023 bol do značnej miery ovplyvnený pádom vlády ešte v roku 2022, pričom v období od pádu vlády bola dočasne poverená vykonávať svoje právomoci v obmedzenom rozsahu až do vymenovania novej vlády. V máji 2023 došlo k vymenovaniu úradníckej vlády, ktorá rovnako nezískala dôveru. Táto situácia ovplyvnila vývoj legislatívy, dočasne poverená vláda ani úradnícka vláda sa nepúšťali do nových významných reforiem. Z oblasti legislatívny boli v roku 2023 najdôležitejšie nasledujúce zmeny:

 • V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela Trestného poriadku, ktorá upravuje spôsob výkonu prehliadky advokátskej kancelárie.
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo nový právny predpis o ochrane spotrebiteľa, ktorý aktualizuje legislatívu v oblasti spotrebiteľskej ochrany a zabezpečuje vyváženejšie nastavenie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • V zbierke zákonov bola publikovaná vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
 • Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2023 schválila dôležitú zmenu umožňujúcu rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra, podľa ktorej by mali registráciu údajov ako nesporovej agendy vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári.

Darček na poslednú chvíľu - Poukaz na digitálne predplatné 🎄

Ak ešte nemáte nakúpené všetky darčeky, zvážte zakúpenie poukazu na digitálne predplatné Najprávo PREMIUM. Poukaz Vám pošleme vo forme PDF. Môžete si ho vytlačiť a darovať ho rodine, priateľom, kolegom či obchodným partnerom.

Zakúpiť poukaz

Zaujímavé udalosti a správy v roku 2023

 • Súdna rada Slovenskej republiky sprístupnila od mája 2023 živé vysielanie zo svojich zasadnutí prostredníctvom online prenosu.
 • Zavedenie plnohodnotnej alternatívy predbežnej patentovej prihlášky na Slovensku - predbežná patentová prihláška zakladá právo prednosti vo vzťahu k vynálezu opísanému v prihláške napriek tomu, že prihláška neobsahuje patentové nároky, prípadne ani ďalšie predpísané náležitosti.
 • V júni 2023 poslanci NR SR procedurálnym návrhom zastavili reformu Trestného zákona, na príprave ktorej sa podieľalo niekoľko rokov množstvo odborníkov.
 • K1. júnu 2023 vstúpila do platnosti nová súdna mapa, ktorú ešte v roku 2022 schváli poslanci NR SR.
 • V septembri 2023 sa konali predčasné voľby do NR SR, z ktorých vzišla súčasne nová vláda.
 • Ústavný súd SR v priebehu roka 2023 vyslovil niekoľko krát nesúlad ustanovení zákona s ústavou. V časti LEGISLATÍVA sme Vám priebežne prinášali prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov.
 • Od 1. júna 2023 môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom.
 • Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022.
 • Od 1. januára 2023 vstúpili do platnosti nové pravidlá pri zmene držby vozidiel. Uľahčujú prepis vozidiel pri predaji, kúpe, či inom nadobudnutí. Hlavnou novinkou je, že zmenu držby vozidla je už možné zrealizovať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ďalším zásadným rozdielom je vyberanie správnych poplatkov. Po novom ich uhrádza žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla.

Z judikatúry vyberáme

Z rozhodovacej činnosti súdov sme pre Vás aj v uplynulom roku priniesli niekoľko zaujímavých rozhodnutí, z ktorých vyberáme nasledujúce:

JUDIKATÚRA: Právo cesty vlastníka stavby cez priľahlý pozemok
Je možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy dôvodom k tomu, aby nemohlo byť súdom zriadené vecné bremeno za účelom prístupu k stavbe?
JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa
Kým pri maloletom dieťati musí byť priznanie výživného zodpovedajúceho odôvodneným potrebám dieťaťa, tak od plnoletého jedinca je legitímne očakávať, že bude schopný aspoň čiastočne pokryť svoje potreby vlastnom činnosťou.
JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov zo strany spotrebiteľa po splnení zmluvy
Môže podnikateľ žiadať bezdôvodné obohatenie alebo odplatu za poskytnuté služby pri zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov, pokiaľ podnikateľ neinformoval spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy a tento od zmluvy odstúpil?
JUDIKATÚRA: Vulgárne správanie ako dôvod pre skončenie pracovného pomeru
Odpoveď na otázku či vulgárne a agresívne správanie zamestnanca na pracovisku k tretím osobám je závažným porušením pracovnej disciplíny nemožno judikátorne uzavrieť.
JUDIKATÚRA: Forma zodpovednosti za porušenie GDPR a určenie výšky pokuty v prípade skupiny spoločností
Ak je subjekt, ktorému je pokuta za porušenie GDPR uložená, súčasťou skupiny spoločností, výška pokuty sa vypočíta na základe obratu skupiny.
JUDIKATÚRA: Náhrada škody a povinnosť podať riadny opravný prostriedok pri oslobodení spod obžaloby
Veľký senát Najvyššieho súdu SR zjednotil právny názor na otázku nároku na náhradu škody v prípade, ak obžalovaný bol oslobodený spod obžaloby avšak neužil riadny opravný prostriedok proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

Na záver Vám tím z portálu najpravo.sk praje šťastné, pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov, ale aj nastávajúceho roka.

Súčasne ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým čitateľom a predplatiteľom.

V našej doterajšej práci však nepoľavíme a aj budúci rok Vám budeme prinášať najdôležitejšie informácie z oblasti práva.

Tím najpravo.sk

Comments

Najnovšie